Parkzone Lovensdijkstraat

Plan Breda 02-11-2023

Het ontwerp voor de parkzone Lovensdijkstraat is opgesteld. De gemeente wil in 2024 de strook, die nu vooral voor parkeren wordt gebruikt, inrichten als park. Het gaat om het deel tussen De la Reijweg en de Cavaleriestraat.

De gemeente wil in 2024 de strook langs de Lovensdijkstraat inrichten als parkzone. Deze strook is nu vooral in gebruik voor parkeren. De strook ligt tussen De la Reijweg en de Cavaleriestraat. Volgens het ontwerp krijgt het park een glooiende en natuurlijke inrichting. Hier is ruimte voor water en ecologie en zal het voor de toekomstige bezoekers prettig zijn om er te verblijven.

Update 10 januari 2024

De realisatie van de parkstrook staat gepland voor 2024. De kap van de bomen zal voor het komende broedseizoen gebeuren. De parkeerstrook wordt op 5 februari 2024 afgesloten, dit is gelijktijdig met de invoering van het betaald parkeren in Sportpark I. Mensen worden doorverwezen naar de parkeerplaats Chasséveld.

Het Definitief Ontwerp van de Lovensdijkstraat is door het college vastgesteld. De gemeenteraad heeft in november2023 beslist om de huidige parkeerstrook aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Update 31 oktober 2023

Het college is op 31 oktober 2023 akkoord gegaan met het VO, waardoor er nu een Definitief Ontwerp van de Lovensdijkstraat is. De ontwerptekening is toegevoegd.

Op dit moment moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het onttrekken van de parkeerstrook aan het openbaar verkeer. De kap van de bomen zal voor het komende broedseizoen gebeuren. De realisatie van de parkstrook staat gepland in 2024.

Met het projectteam zijn alle 15 reacties van Plan Breda in de afgelopen periode afgestemd met de verschillende betrokken disciplines. Dit heeft geresulteerd in de bijgevoegde reactienota, waarin alle anoniem gemaakte opmerkingen/vragen zijn beantwoord. Daarnaast is de samenvatting toegevoegd.

Update 9 juni 2023

Tijdens deze reactietermijn ontvingen wij in totaal 15 mails. Met het projectteam bekijken we alle input en leggen we het voor aan de collega’s van verschillende betrokken disciplines. Daarnaast moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het verdwijnen van de parkeerstrook. Dit conceptbesluit ligt van 12 mei tot en met 9 juni ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl. Wie het conceptbesluit wil inzien, kan dit via de gebruikelijke kanalen laten weten aan het college van burgemeester en wethouders. 

De interne afstemming en het nemen van bovenstaand besluit kost tijd en kan enkele maanden duren (mede gezien de komende vakantieperiode). Zodra het mogelijk is, voegen we de desbetreffende reactienota op deze pagina toe. Hierin beantwoorden we alle anoniem gemaakte opmerkingen en vragen.

Park Lovensdijkstraat

Park Lovensdijkstraat wordt ongeveer 450 meter lang en 20 meter breed. Een belangrijke functie van de parkstrook is het opvangen en opslaan van regenwater. Het ontwerp is onder andere gebaseerd op het aanleggen van een watersysteem door een combinatie van wadi’s met daaronder een leiding. Verder komen er verschillende bomen, heesters en bloemrijk grasland. Bovendien krijgt het park een wandelpad en komen er bankjes. 

Water

Het klimaat verandert, waardoor het vaker gebeurt dat het hard regent. De kans op wateroverlast neemt toe. De afgelopen jaren is veel gebouwd rond het Amphia Ziekenhuis. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de wateropvang, maar er ontbreekt nog een directe waterverbinding met de singel. Deze verbinding is belangrijk om de waterveiligheid te borgen en wordt opgenomen in het park. In de toekomst stroomt het water via een waterloop naar de kruising aan de Cavaleriestraat. Vanaf hier stroomt het water ondergronds naar de singel. 

In het aan te leggen nieuwe watersysteem worden wadi’s opgenomen. Een wadi is een laaggelegen gebied, een brede strook, die het regenwater opvangt. Het water infiltreert daarna op natuurlijke wijze in de bodem. Onder de wadi’s ligt een geperforeerde leiding waardoor de wadi’s gevuld kunnen worden met water. Zo helpt het watersysteem tegen verdroging en wateroverlast. Wanneer het water in de leiding een vastgestelde hoogte bereikt, wordt het overtollig water afgevoerd naar de singel. Het water wordt hierdoor langer vastgehouden in het gebied en vult zo een tekort aan grondwater aan. 

Groen

Bij de aanleg van de wadi’s wordt de vrijkomende grond verwerkt in lichte terreinglooiingen. Al deze hoogteverschillen creëren tezamen met beplanting van bloemrijk grasland, heesters en bomen een ecologisch milieu. De beplanting is uitgewerkt naar biodiversiteit en inheems plantmateriaal. 

Gemeente en bewoners willen zoveel mogelijk bomen behouden. Enkele bomen verkeren echter in slechte staat en dat betekent dat het helaas nodig is deze te kappen. Het gaat om 12 grote bomen. Daarnaast worden er 9 jonge bomen weggehaald. Deze jonge bomen staan niet op een ideale groeiplaats. Voor deze bomen komen nieuwe bomen op een goede groeiplaats terug in het plan. Deze bomen hebben hierdoor een betere toekomstverwachting waardoor deze snel  op grootte zullen zijn. Dit zorgt voor meer biodiversiteit en een geleidelijke vernieuwing van de boomstructuur. 

Recreatie

In het park kunnen mensen verblijven op zon- en schaduwrijke plekken. Er komt een wandelpad van halfverharding en er worden bankjes geplaatst. De parkzone is niet verlicht. De rijweg Lovensdijkstraat wordt éénzijdig verlicht vanaf de zijde van het voetpad. Zwerfkeien stimuleren kinderen om hier te spelen. De gemeente legt enkele van de gekapte bomen terug in de strook langs het wandelpad.

Parkeren

Inwoners die enkele jaren geleden reageerden op de twee varianten van het schetsontwerp hadden een duidelijke voorkeur voor de 0-parkeervariant. Dit wil zeggen, de variant waarbij alle parkeerplaatsen in de huidige strook verdwijnen. Deze variant is dan ook als vertrekpunt genomen bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Een aantal betrokkenen heeft zorgen geuit over de parkeerdruk in de omliggende straten wanneer de strook niet meer te gebruiken is voor parkeren. Bij de uitwerking van de 0-variant naar een voorlopig ontwerp zijn 14 parkeerplaatsen aan de straat toegevoegd. De Lovendijkstraat wordt daarvoor plaatselijk eenrichtingsverkeer: tussen de twee aansluitingen van de Hertog Janlaan en tussen de Hertog Janlaan en de ingang van Woonzorgcentrum Vredenbergh. Hiervoor neemt de gemeente  nog een verkeersbesluit. Daarnaast wordt gestuurd op een parallelle uitvoering van het gereguleerd parkeren in de wijk Sportpark en het onttrekken van de parkeerstrook aan het openbaar verkeer in de Lovensdijkstraat. De gemeente houdt de parkeerdruk in de omgeving in de gaten. 

De gemeente gaat het betaald parkeren in Sportpark verder uitbreiden. Dit wordt gedaan omdat het steeds drukker wordt op straat. En zodat bewoners er hun auto in de buurt kunnen parkeren. De bewoners van Sportpark hebben een Breda bericht ontvangen over het vervolg van dit traject. 

Vervolg voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp staat op dit online platform PlanBreda. Iedereen kon hierop reageren van 12 tot en met 28 mei 2023. De gemeente betrekt alle reacties bij het opstellen van het definitieve ontwerp.  

Concept-verkeersbesluit parkeerstrook

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het onttrekken van de parkeerstrook aan het openbaar verkeer. Het concept-besluit ligt van 12 mei tot en met 9 juni ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl. Een zienswijze kan kenbaar worden gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders en via de gebruikelijke kanalen.

Terugblik varianten schetsontwerp 2021 

In het voorjaar van 2021 konden betrokkenen via PlanBreda reageren op een schetsontwerp voor de herinrichting van de strook aan de Lovensdijkstraat met een keuze voor 2 varianten: de 0-parkeervariant met ruimte voor het behoud van zoveel mogelijk monumentale bomen langs de rijweg en de 40- parkeervariant die uitgaat van langsparkeren aan de rijweg.

In totaal kwamen 147 reacties binnen. Een ruime meerderheid gaf de voorkeur aan de 0-parkeervariant. met als belangrijke reden het behoud van een groot deel van de oude bomen. Daarnaast gaf men ook als reden dat  deze variant bijdraagt aan een gezonde en duurzame leefomgeving die zich aanpast aan het (veranderende) klimaat. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen